20211002_142329

142329

Vanop het dak kan men de grootste moskee van Frankrijk zien